Ebru Baranseli MFA


ABSTRACT

THE STUDY OF GRAPHIC DESIGN PROJECTS AND THE PRESENTATION ADVANTAGES IN INTERACTIVE ENVIRONMENT
by Ebru Selcan Baranseli

Master of Arts Thesis in Graphics
Anadolu University, Institute of Social Sciences, Eskişehir, October, 2003

Advisor: Assoc. Prof. T. Fikret UÇAR

From the invention of writing to the digital revolution, the period of communication advanture which started on the cave walls, includes a very short time period from the point of history of humanity. Men’s invention of writing took about 14.000 years by turning the visual which the man drew on the cave walls, clay tablets on which he scratched the symbols and the papyrus he drew the hieroglyphs into the system of signs symbolizing the sound with the help of the communicative motivation. It was required that each language have its own alphabetic system, and that the acquired knowledge be increased and spread due to the increase of the number of people learning how to write. The discovery of printing and press systems began the fixed point of today’s communication technologies. The whole visual communication period became the disciplines of graphic designs and these disciplines developed with the societies social, cultural, ecenomic and technological changes, art movements andarchitectural approaches. The improvements in telecommunication technologies became the indicator of the digital revolution. People’s reaction to physical and social environment was carried into the virtual world by the help of computers; developing technologies such as internet and CD-ROM helped the new media concept arise. This made the universal communication dream come true. Graphic designers present by designing both audio and visual input into the communication world; with the help of multi-media they can zoom anything from satellite to an ant on the beach and can reach a library miles away, can go on vacation in tropical islands without moving an inch, finally they can create a virtual world that people can get unlimited audio-visual information at any subject.

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZETİ

ETKİLEŞİMLİ ORTAMDA GRAFİK TASARIM PROJELERİ VE SUNUM AVANTAJLARININ ARAŞTIRILMASI

Ebru Selcan Baranseli
Grafik Anasanat Dalı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2003

Danışman: Doç. T. Fikret UÇAR

letişimin mağara duvarlarında başlayan serüveninin, yazının keşfinden sayısal devrime kadar geçen süreci insanlık tarihi açısından çok kısa bir zaman dilimini kapsar. İnsanın mağara duvarlarına çizdiği görselleri, kil tabletlere kazıdığı simgeleri, papirüslere çizdiği hiyeroglifleri, iletişim kurma güdüsü ile sesleri simgeleyen işaretler sistemine dönüştürerek yazıyı keşfetmesi yaklaşık 14.000 yıl sürmüştür. Her dilin kendi alfabe sistemini oluşturması, daha çok insanın yazmayıöğrenmesi ile edinilen bilginin çoğaltılması, yayılması ihtiyacı doğmuştur. Matbaanın ve baskı sistemlerinin icadı günümüz iletişim teknolojilerinin başlangıç noktası olmuştur. Tüm bu görsel iletişim süreci grafik tasarım disiplinlerini oluşturmuş, bu disiplinler toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik değişimleri, sanat akımları ve mimari yaklaşımları ile beslenerek gelişmiştir. Telekomünikasyon teknolojilerindeki gelişmeler sayısal devrimin habercisi olmuştur.

İnsanın fizik ve sosyal çevresi ile olan etkileşiminin bilgisayarlarla sanal bir dünyaya taşınması, internet, CD-ROM gibi gelişen teknolojilerle oluşan yeni medya olgusu, evrensel iletişim düşünü gerçekleştirmiştir. Grafik tasarımcılar yalnız görsel bilgileri değil, işitsel bilgileri de tasarlayarak iletişimin hizmetine sunmakta, çoklu ortamın sağladığı sayısız olanaklarla kullanıcılar için yörünge uydusundan, kumsaldaki bir karıncaya kadar zoom yapabilecekleri, kilometrelerce uzaklıktaki bir kütüphaneye ulaşabilecekleri, koltuklarından kımıldamadan tropikal adalarda tatile çıkabilecekleri, ilgilendikleri her konuda sınırsız görsel ve sesli bilgiye erişebilecekleri sanal bir dünya oluşturabilmektedirler.